Autor de Yu-Gi-Oh! – Takahashi Kazuki GQCA cp

Autor de Yu-Gi-Oh!, Takahashi Kazuki